Doe mee met deze actie en maak kans op een gratis entreekaartje voor de familiemusical van 2019 CIRCO

Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar geloot.

Op 12 januari 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt op onze facebookpagina.

Algemene Voorwaarden winactie 

I. Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Musicalgroep EigenWijs Nieuwkoop (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde “fotoactie” (“actie”).

2.Deze actie heeft als doel 1 entreekaartje te vergeven voor de eindmusical van onze leden in De Goudse Schouwburg op 13 juli 2019 (verder te noemen: ‘de Prijs’). Deelnemen aan de actie kan door de kleurplaat die op deze website staat in te kleuren en in te leveren. Onder alle deelnemers wordt een winnaar getrokken.

3.Deze actie loopt van 15 december 2018 tot en met 9 januari 2019.

4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op deze pagina worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

II. Deelname

6. Deelname aan deze actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

7. Deelname aan deze actie is gratis.

8. Deelname is tevens uitgesloten voor docenten, bestuur en voorzitters commissies.

9.  De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de actie verwijderd worden.

10. Door deelname aan de actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisator om haar of zijn naam en/of foto’s die zij/hij heeft ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken.

11. Om contact op te nemen met de winnaar is het noodzakelijk dat ze ‘fan’ zijn geworden van Musicalgroep EigenWijs Nieuwkoop (door onze facebookpagina te ‘liken’) of door hun telefoonnummer achter te laten op de kleurplaat.

12. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan de organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

15. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

16. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

17. In totaal wordt er één entreekaartje weggegeven.

18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

19. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

20. De winnaar wordt woensdag 12 januari 2019 bekend gemaakt op onze facebookpagina en op deze website.

23. We winnaar heeft twee weken de tijd om contact te leggen voor het ophalen van de prijs. Na deze periode vervalt de prijs.

24. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisator.

IV. Aansprakelijkheid

25. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

29. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@musicalgroep-eigenwijs.nl

30. Op deze win actie is Nederlands recht van toepassing.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Musicalgroep EigenWijs Nieuwkoop.

Aldus opgemaakt te Zevenhoven 14 december 2018.

Please follow and like us: