Vereniging EigenWijs draait op vrijwilligers. Achter de schermen staan vele ouders en leden klaar om van iedere activiteit weer een geslaagde project te maken. Wij kunnen altijd mensen gebruiken die willen helpen bij een van onze commissies: activiteiten, communicatie, decor en vooral ook sponsoring. Deze laatste groep snakt naar iemand met een breed netwerk!

Penningmeester, Dagelijks bestuurslid

We zijn op zoek naar een gemotiveerde goudzoeker die samen met de commissie sponsoring onze vereniging aan GulleGevers, EigenWijze Vrienden en Hoofdsponsoren helpt. 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid.
– eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
– int de contributie
– is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies – int de advertentieopbrengsten
– betaalt de rekeningen
– beheert bank- en girorekeningen
– stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
– beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
– beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
– stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
– pleegt overleg met de kascontrole commissie
– maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen

Voorzitter Commissie Communicatie

De voorzitter van de communicatie commissie is verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid.
– leidt de communicatiecommissie
– stelt voor en bewaakt de jaarplanning en budget – zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie
– vertegenwoordigt de communicatie commissie bij het verenigingsbestuur
– geef wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug
– zit de vergaderingen van de commissie voor – doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris
– rapporteert aan de verenigingsvoorzitter – coördineert de taakverdeling binnen de commissie
– creëert, coördineert en evalueert het communicatiebeleid
– ontwikkelt een huisstijl en ziet toe op het gebruik – promoot de vereniging positief en regelmatig
– stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date – is verantwoordelijk voor organen zoals nieuwsbrief, website e.d.
– legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media) en ziet toe op de naleving ervan

Voorzitter Commissie Activiteiten

De voorzitter van de activiteiten commissie geeft leiding aan de commissie Activiteiten
–  maak een jaarplanning en budgetvoorstel
–  bewaakt het budget
–  zit vergaderingen commissie Activiteiten voor
–  geeft wensen/problemen vanuit de commissie
– aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden
–  zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle doelgroepen binnen de vereniging
–  organiseert en evalueert de activiteiten eventueel samen met een comité en/of – ledenpanel
–  doet verslag van activiteiten en  vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris
–  zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies
–  coördineert de taakverdeling binnen de commissie
–  rapporteert aan Algemeen Bestuurslid