Gedragsregels begeleiders EigenWijs

EigenWijs neemt seksuele intimidatie serieus. Daarom hanteren we onderstaande regels die zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie kind (lid EigenWijs) en docent/begeleider te verkleinen en ze fungeren als leidraad voor het gedrag van docent/begeleider en leden van EigenWijs in concrete situaties.

 • De docent/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het lid zich veilig voelt.
 • De docent/begeleider onthoudt zich ervan het lid te bejegenen op een wijze die het lid in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van het lid door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De docent/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover het lid.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de docent/begeleider en de jeugdige lid tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De docent/begeleider mag het lid niet op een zodanige wijze aanraken dat het lid en/of de docent/begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De docent/begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De docent/begeleider zal tijdens lessen, optredens en activiteiten gereserveerd en met respect omgaan met het lid en met de ruimte waarin het lid zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer.
 • De docent/begeleider heeft de plicht het lid te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van het lid behartigt, is de docent/begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De docent/begeleider zal het lid geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de docent/begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het lid die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De docent/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het lid is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de docent/begeleider in de geest hiervan te handelen.